33ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ - Κακώσεις χοληφόρων

Bile Duct Injury (BDI) and Timing of Repair

Lap. Cholecystectomy - Easy

Choledochojejunostomy

BDI Injury

Choledochojejunostomy