Ιατρογενείς κακώσεις των Εξωηπατικών Χοληφόρων

Αιμοχολία (Hemobilia)

Χολαγγειοκαρκίνωμα (Bile Duct Cancer - Cholangiocarcinoma)

Καρκίνος της χοληδόχου κύστεως

Χολολιθίαση - Χολόλιθοι